top of page

MADDE-1- DERNEĞİN ADI, MERKEZİ
a.Kulübün adı     :GÖKOVA YAT KULÜBÜ DERNEĞİ’DİR.
b.Varsa Kısa adı  : G.Y.K’ dır.
c.Merkezi            : Marmaris-MUĞLA
d.Kulübün Renkleri :Lacivert-Kırmızı-Beyaz-Sarı
e.Derneğin forsu     :İki oval halka şekli içerisinde orta-üst kısmında siyah renkte “Gökova Yelken Kulübü” orta-üst kısmında “Marmaris” yazısı merkezde şekil flama üzerinde  G.Y.K. simgeleyen “G” harfi, “Flama direği” ve “Flama” şeklini tasvir eden kompozisyondur.
f.Dernek amblemi : Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
g.Şubesi  :Dernek,gerekli gördüğü zaman yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
MADDE-2-  DERNEĞİN AMACI:

1-İktisadi işletme açmak kaydı ile Üyelerinin olduğu kadar Ülkemize gelen yerli ve yabancı amatör denizcilerin modern ve ihtiyacı karşılayacak bağlama ve ikmal yerleri, marinalar, çekek yerleri ile konaklama, eğitim, okul ve gerekli tesislerin kurulmasını yardımcı olmak, kurmak ve işletmek,

2-İktisadi işletme açmak kaydı ile Yelken spor okulları, amatör denizcilik yeterlilik kursları açmak, işletmek, okul gemisi olarak kullanılacak yat ve gemileri inşa etmek, ettirmek ve işletmek,
3-Engelli vatandaşların yelken eğitimi ve becerisi kazandırmak.
4-İktisadi işletme açmak kaydı ile Yurt dışından sportif amaçla tekne ve ekipman ile ilgili malzemeleri ithal etmek ve buna ilişkin teşviklerden yararlanmak, kulüp üyelerini bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak,
5-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
6-Türk yatçılığını yurtdışına tanıtmak, Türkiye’de yat turizminin gelişmesine yardımcı olmak, karasularımızda ve dışında münferit ve toplu yat gezileri ve yarışları düzenlemek,
7-Türk denizciliğinin gelişmesini temin edici her türlü faaliyette ve girişimde bulunmak,
8-Gerekli izinler almak şartıyla; yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
9-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
10-Üyeleri arasında sosyal, kültürel ve sportif ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
15-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
17-Sosyal, spor ve denizcilik konularında faaliyet gösteren diğer dernek, vakıf ve kuruluşlara üye olmak.

MADDE-4.DERNEĞİN FAALİYET ALANI​

​Dernek, spor alanında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.
DERNEĞE ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
MADDE-5. ÜYE OLMA HAKKI:

A)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve fiil ehliyetine bulunan herkes derneğe üye olabilir. Belirtilen kurallar çerçevesinde aidatını ödeyen kayıtlı üye ile fahri üye olmak üzere iki çeşit üye bulunur.
B)Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduğunu gösterir belgenin bulunması gerekmektedir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.  Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
C)Üye olmak isteyen kişi, derneğe kayıtlı en az iki üyenin muafakatını alarak Yönetim Kuruluna bir dilekçeyle veya Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan üyelik için müracaat formunu doldurup imzalayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.
Bu talep Yönetim Kurulu tarafından incelenerek en geç 30 (otuz) gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Müracaatlının üyeliğe kabulü halinde üye kayıt defterine kaydı yapılır, reddi halinde ise müracaatlıya yazı ile bildirilir.
MADDE-6. ÜYE ÇEŞİTLERİ
1)Asıl Üye: Derneğe üye olma hakkını elde eden üyelerden oluşur.
2)Fahri Üye: Derneğimizin faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek veren ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilen ve Genel Kurul Kararı ile kabul edilen üyelerdir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, öneride bulunabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
3)Onursal Üye: Derneğimizin Yönetiminde görev yapmış, görevi esnasında yaptığı çalışmalarla takdir kazanmış ve toplum içerisinde belirli bir saygınlığı bulunan, ancak mazereti itibariyle derneğimiz genel kurul üyeliğinden ayrılmış üyedir. Genel Kurul Kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilir. Toplantılara katılabilir, önerilerde bulunabilir fakat oy kullanamaz.
MADDE-7.ÜYELİKTEN ÇIKMA
1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
3. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
MADDE-8. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
1- Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatlarını yazılı isteğe rağmen yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeyen üyeler,
2-Derneğin aleyhinde çalışan üyeler,
3-Dernek çalışmalarına yapılan yazılı tebligata rağmen katılmayan üyeler,
4-Verilen görevleri zamanında ve doğru yapmayanlar ile sürekli kaçınan üyeler,
5-Toplumda hoş görülmeyen eylemlerde bulunanlar,
6-Ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunanlar,
7-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar ile üye olma şartlarını kaybedenler.
8-Devletin Bölünmez bütünlüğüne karşı ve Yüz kızartıcı suç işleyenler.
MADDE-9. ÜYELERİN HAKLARI:
1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
2-Her üye genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak, aidatını ödemeyenüyeler ile genel kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılamazlar.
3-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
4-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
5-Her üye istifa hakkına sahiptir.
6-Her üye derneğin sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekildefaydalanma hakkına sahiptir.
7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere busebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
8-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez ve 
derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır
9-Üyelikten çıkarılan üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz dilekçesini genel kurula verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durumu görüşülür. 
               Genel kurulun verdiği karar kesindir.
MADDE-10. DERNEĞİN ORGANLARI:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Komodor/Viskomodor,
d) Denetleme Kurulu,
e) Disiplin Kurulu,

 PDF indir
  • w-googleplus
  • w-tbird
  • w-facebook
bottom of page